Skip to content

PRIVACY & COOKIE POLICY
Deze Privacy & Cookie Policy licht het verzamelen en het gebruiken van persoonsgegevens via deze website toe.
Homemadecollection zal uiterst zorgzaam omgaan met alle persoonlijke informatie die je aan ons bezorgt. Wij hechten dan ook veel belang aan het vertrouwen dat je in ons stelt door onze site te bezoeken.
Door het bezoek en gebruik van deze site geef je aan in te stemmen met de voorwaarden en het privacybeleid van Homemade Collection.
De informatie verkregen via deze website en in het bijzonder via het registratie-/contactformulier en het elektronisch bestelformulier zal worden verwerkt. Homemade Collection is de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens verkregen via deze website.
Jouw achtergelaten persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de geldende wettelijke bepalingen (de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer t.o.v. De verwerking van persoonsgegevens, zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998 die de richtlijn 95/46/CE van 24 oktober 1995 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen i.v.m. De verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en haar uitvoeringsbesluiten) en opgenomen in een geautomatiseerd bestand.

JE HEBT ALTIJD HET RECHT OM JOUW BEWAARDE PERSOONSGEGEVENS:

 • op te vragen en in te kijken,
 • te (laten) wijzigen,
 • te (laten) schrappen.

Dit kan voor één of meerdere vermeldingen in verschillende databases.

Je kan ook vragen om uit alle databases te worden verwijderd. Je wordt dan ‘vergeten’ en op geen enkele manier nog gecontacteerd.

Als je de wijzigingen of schrapping zelf doorvoert, dan is dit meteen effectief. Als je een aanvraag indient om wijzigingen te doen, dan gebeurt dit zo snel mogelijk en ten minste binnen 30 dagen.

HOE LAAT JE JE RECHTEN GELDEN?

Dit kan door op een link te klikken onderaan de nieuwsbrief of door een eenvoudig verzoekt te mailen naar info@homemadecollection.be . Je kan ook het contactformulier gebruiken.

Vermeld steeds:

 • Voor- en achternaam van de persoon die je wil schrappen of wijzigen.
 • E-mailadres van de persoon die je wil schrappen of wijzigen.
 • Welke wijzigingen je wil doorvoeren of je wil dat de persoon geschrapt wordt.

ZO VERWERKEN WE JOUW GEGEVENS

De verwerkingsverantwoordelijke is:

 • Stals Benedikte : Homemade Collection
 • Alfred Courtensstraat 16
  8670 Oostduinkerke
 • +32494161087
 • info@homemadecollection.be

Jouw persoonsgegevens worden verwerkt door volgende gegevensverwerkers (die ook de GDPR-regels naleven).

Voor het versturen van e-nieuwsbrieven is de gegevensverwerker Mailchimp met basis in de U.S.A. Door in te schrijven op onze nieuwsbrief ga je akkoord met de voorwaarden van Mailchimp. Met deze gegevensverwerker is een overeenkomst gesloten om jouw persoonsgegevens te beschermen.

Woocommerce wordt gebruikt voor wat aankoop van producten betreft. Ook hier worden jouw persoonsgegevens verwerkt en beschermd opgeslagen.

Voor gebruiksanalyse van onze website schakelen wij Google Analytics in. Hiervoor wordt anoniem informatie over het gebruik van onze website verzameld. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan Google en niet gebruikt voor marketing- en reclamedoeleinden.

WELKE GEGEVENS WORDEN VERZAMELD?

Enkel die persoonsgegevens worden verzameld die nodig zijn om aan een bepaald deel van onze dienstverlening te voldoen of om jou informatie door te sturen.

Dat kan zijn:

 • voornaam en naam
 • e-mailadres
 • woonadres
 • werkadres
 • telefoonnummer
 • btw-nummer

In formulieren is sommige informatie verplicht (meestal aangeduid met een *), deze gegevens zijn nodig om jou de gewenste dienst te kunnen leveren.

Andere informatie – niet aangeduid met * – kan nuttig zijn, maar is niet absoluut nodig. Jij kiest of je hier gegevens invult.

Op basis van ingevulde gegevens of geplaatste cookies (zie verder) worden geen marketingprofielen aangemaakt.

WAAROM WORDEN JOUW PERSOONSGEGEVENS BIJGEHOUDEN?

Jouw persoonsgegevens worden gebruikt voor een specifiek doel (en alleen maar voor dat doel) met volgende rechtsgronden:

 • Contactformulier: om aan je vraag te voldoen, een antwoord te geven (uitvoeren opdracht).
 • Inschrijving op nieuwsbrief: om je af en toe een nieuwsbrief toe te sturen met aanbiedingen of informatie die je kan interesseren (toestemming betrokkene) Deze nieuwsbrief wordt enkel verstuurd als er voor u interessante informatie is, die kan gaan om nieuws uit de koffiewereld, tips over zetten en kopen van koffie en prijspromoties.
 • Aankoopformulier: om je aankoop te kunnen verwerken, de gewenste producten te leveren en je andere producten te kunnen tonen die je misschien interesseren (uitvoeren opdracht en gerechtvaardigd belang)

Een uitzondering hierop kan enkel met jouw expliciete toestemming.

HOE LANG WORDEN JE GEGEVENS BIJGEHOUDEN?

Persoonsgegevens worden bewaard zo lang dat nodig is om jou de dienst te verlenen die je zelf activeerde of waarvoor je toestemming gaf. Je persoonsgegevens worden maximaal tot 5 jaar na het laatste gebruik bijgehouden.

Doorgifte aan derden

Je persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden. Wij maken enkel gebruik van diensten die persoonsgegevens verwerken als we er een verwerkingsovereenkomst  mee hebben, als zij nodig zijn voor onze dienstverlening en informatieverstrekking en als zij kunnen instaan voor de beveiligde opslag van persoonsgegevens met garantie voor jouw privacy.

Je persoonsgegevens worden enkel doorgegeven als dit nodig is voor het doel waarvoor jij toestemming gaf en de persoonsgegevens verstrekte (nieuwsbrief versturen, product aankopen, dienst boeken …) of als dit wettelijk verplicht en toegestaan is (bijvoorbeeld in het kader van een gerechtelijk onderzoek).

Zo wordt een derde partij ingeschakeld voor:

 • het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. boekingsoftware, verkoopsoftware …);
 • het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Als je hiervoor uitdrukkelijk toestemming geeft, worden je persoonsgegevens gedeeld met derden, bijvoorbeeld: xxxxx, xxxxxx en xxxxxx. Je hebt het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU, behalve Mailchimp en Google.

Homemadecollection gebruikt cookies. Cookies zijn te beschouwen als data die de Homemade Collection server naar uw browser stuurt en dit vervolgens op de harde schijf van uw computer kan zetten. Cookies stellen ons in staat om terugkerende bezoekers sneller en efficiënter toegang te verlenen tot deze website zodat wij u beter van dienst kunnen zijn. De cookies bevatten geen persoonlijke informatie, bovendien kan je in je browserinstellingen de mogelijkheid om cookies te ontvangen uitschakelen.

De persoonsgegevens die op de website invult, zullen uitsluitend gebruikt worden voor de volgende doeleinden :
Klantenbeheer: administratie van ons cliënteel, beheer van een bestelling van een product via deze site, opvolgen van levering en het factureren van deze diensten.
We kunnen je informeren over producten of diensten die Homemade Collection aanbiedt, voor directe marketing en reclame.
Om na te gaan op welke wijze die website gebruikt wordt, ook kunnen we informatie werven die ons toelaat om deze site te optimaliseren en de inhoud aan te passen zo dat deze beter beantwoordt aan je specifieke noden en om verbeteringen aan te brengen aan producten en diensten.
Homemade Collection zal je gegevens niet overdragen aan derden zonder uw voorafgaande schriftelijke toestemming, tenzij wij hiertoe gedwongen worden door de toepasselijke regelgeving of tenzij dit nodig is voor de bestelling/aankoop die op onze site geplaatst wordt.
Je hebt ten allen tijde het recht op inzage en eventuele correctie van je persoonsgegevens. Je hebt het recht om je kostenloos en zonder enige motivering te verzetten tegen het verwerken van die gegevens voor direct marketingdoeleinden. Indien je persoonsgegevens onjuist, onvolledig of niet relevant (meer) zijn, kan je kostenloos de verbetering of verwijdering ervan vragen of je verzetten tegen de verwerking ervan.
Hiervoor kan je ons contacteren via info@homemadecollection.be

Huidige Privacy & Cookie Policy wordt uitsluitend beheerst door het Belgische recht en de rechtbanken van het arrondissement Veurne zijn exclusief bevoegd.